Home Uncategorized Çfarë lutje duhet të themi kur të ndodh një tërmet ?!

Çfarë lutje duhet të themi kur të ndodh një tërmet ?!

116

Tërmetet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut në këtë univers, me të cilat Ai spr ovon robërit e Tij si një kujtesë ose frik ësim ndaj Tij, ose si një ndës hkim. Njeriu duhet të përkujton, në momentin e ndodhisë së këtyre shenjave, dobë sinë e tij, paaftësinë, përulësinë përpara Allahut dhe nevojën e tij për Të, kështu që ai i kthehet Allahut, të Lartësuar, me lutje dhe përulësi, dhe me shpresë se Allahu do të ngre këtë shqe tësim të madh nga populli.

Allahu thotë:

“Na, ju kemi dërguar pejgamberë shumë popujve para teje dhe i kemi dën uar ata me skam je dhe fat keq ësira, për t’u përulur. Pse nuk u pen duan, kur u erdh ndës hkimi Jonë! Por, zemrat e tyre ishin gurë, e djalli ua zbukuronte, ato që bënin ata. Dhe, kur i harruan ata – për ato që u paralajmëruan, Na iu hapëm të gjitha dyert (të gjitha të mirat); e kur u gëzonin me atë që u dhamë, Ne i dën uam ata befasisht dhe atëherë ata humbën çdo shpresë.” En Am, 42-44.

Previous articleTër met i fortë dridhi Maqedoninë
Next articleSa ishte i ngjajshëm tërmeti sot në Mavrovë me atë të Durrësit vitin e kaluar dhe a ka dëme?