September 29, 2023

Profesori i matematikës Howie Hua ndan s trategjitë e matematikës që e bëjnë matematikën më të lehtë në mediat sociale dhe videot e tij sh ikohen nga shumë njerëz. Hua, i cili u mëson matematikë mësuesve të ardhshëm të shkollave fillore në shtetin Fresno, demonstron të gjitha llojet e trukeve të matematikës që duken aq të l ehta kur i provon

Për shembull, Hua ka dy video që tregojnë se sa e le htë dhe e sh pejtë është të shtosh numra shumëshifrorë nga e majta në të djathtë në vend të së djathtës në të majtë, dhe është vërtet e mahnitshme. Shikoni se si ai shpjegon pse shtimi nga e majta në të djathtë është “nënvle rësuar”. Ndiqni videon në linkun në vazhdim

Është shumë më e lehtë ta bësh atë në kokën tënde. Në thelb është vendosja e numrave në formë të zgjeruar dhe shtimi i tyre, gjë që e bën më të lehtë vizualizimin. Shtimi në këtë mënyrë ka kuptim, por zbritja është pak më e ndë rlikuar, apo jo? G abim, pad yshim. Shikoni Huan duke punuar detyrat e tij matematikore duke zbritur numrat dy dhe tre shifrorë.Ndiqni videon në linkun në vazhdim

Kaq e th jeshtë, kursen kohë dhe diçka që nuk do ta mendonit k urrë për veten tuaj.Këto këshilla dhe truke mund të jenë të dobishme për këdo, por ato janë veçanërisht të dobishme për fëmijët që duhet t’i zgjidhin këto lloj p roblemesh matematikore në shkollë gjatë gjithë kohës. Edhe nëse duhet ta zgjidhin pr oblemin me një strategji tjetër, këto metoda mund të jenë një mënyrë e shpejtë për të kontrolluar përgjigjet e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *