Home Uncategorized Ky material sh ëron pothuajse gjithcka, por pse na e fshe hin...

Ky material sh ëron pothuajse gjithcka, por pse na e fshe hin atë? Pse janë kaq të frikës uar? Vazhdo të lexosh…

322

Që nga viti 1915, ky lajm është i njohur por praktikisht askush nuk e përhap atë.

Kloridi i magnezit kujdeset për gjithçka dhe ka një çmim qesharak të ulët. Vlerat e tij u zbuluan në vitin 1915 nga prof. Pierre Delbet, por kompanitë far mac eutike kanë kërkuar për të c ens uruar këtë infor macion, shkruan ShkodraNews, pasi vlerat e dobishme të klori dit të magn ezit janë kaq shumë që do të kufizojë shitjen e një sasie të madhe të il aç eve.

De lbet, duke përdorur për herë të parë një sasi kl o rur magneziumi për të la rë pla gë t, ai e kuptoi se jo vetëm që ata u shëruan shpejt, por lëkura nuk ishte subjekt i çdo lloj d ëmi.

Kjo subs ta ncë mund të ketë një ndikuar në një numër të sëmu ndje ve: dis trofi, skl eroza, pol io, kan ceri, a stma, bro nkiti kro nik, pneum onia, emfiz emë, ko lla e mi rë, të ngj irurit, çrre gul lime të zorr ëv e, shkruan ShkodraNews, s ëmun djet qaf ës së mit rës, tens ion i mus kujve, ar trit, dhimb je në musk ujve, osteopo rozën, depresio ni, an kt hi, f ri ka, dh imbje kok e, eth e, her pes, urtik arie, tetano zi, tërb imi, sh ytat, rubeola, fru thi dhe shu më sëm und je të tjera të fëm ijëri së.

Në hulumtimet e tij të shumta, prof. Pierre Delbet zbuloi se klorur magnezi edhe në formën e vajit për aplikacionet e jashtme, dhe për habinë e tij, sillte shë ri me.

Edhe për kujd es in e lëkurës ai sjell benefi te kun dër ekz emës, psorias isit, ly th ave, por edhe me hem orr oidet.

Previous articleU kthye nga lu fta, i bie tavani mbi kokë kur mëson se gruaja e kishte tradhtuar me 60 burra
Next articleKjo nënë e vë fëmijën në gjumë me 1 qepë, ja pse