Home Uncategorized Me thuaj sa kafe qe pi ne dite, te te tregoj se...

Me thuaj sa kafe qe pi ne dite, te te tregoj se si je me sh endet

154

Shke ncëtarët kanë vendosur të an alizojnë fa ktet për efe ktin e k afes në sh. ëndet, varësisht prej asaj se sa pimë mesatarisht gjatë ditë.

Një filxhan

Pro: Pirja e një filxhani kafe në ditë rregullon vlerat e ten.sionit të gja.k.ut, ka zbuluar stud imi grek i kryer në 500 njerëz të moshës prej 65 deri 100 vjet.

Përveç kësaj, ata kanë zbuluar që njerëzit të cilët në ditë pinë rreth një filxhan kafe, kanë e në më të shë ndet shme të gja. k.ut se sa ata që nuk pinë kafe, ndërsa shkencëtarët besojnë që për këtë gjë kanë meritë ant ioks idantët e kafes, sepse rrisin prodh imin e oks idit nitrik dhe kështu ndihmojnë relak simin e mureve të arte rie ve. Hulumtimi i Universitetit të Bristolit ka treguar që madje edhe një filxhan kafe stim ulon t rurin në përforcim të pun ës.

Kundër: Madje edhe një filxhan kafe mund të pen gojë r itmin normal të gjumit, d.m.th. të përgju mjes, pohon Sian Potter nga S hoqëria bri tanike e die tistëve. Ai ka zbuluar që kaf einës i duhen rreth tetë orë për t’u larguar nga orga nizmi, kështu që ata të cilët kanë pro bleme me gj umin nuk duhet ta pinë kafe pas orës 16.

Dy filxhanë

Pro: Kjo sasi e ka fes ndihmon për ta mbro jtur tr upin nga së.mu.ndja e Alz heimerit, kanë zbuluar shkencëtarët e Universitetit të Floridës, sepse rreth 200 miligramë kafeinë sa përmbajnë ato është sasi e mjaftueshme për të parandaluar akumulimin e proteinave në tru, një nga shkaqet e Alzh eimerit.

Pirja e dy filxhanëve kafe gjysmë ore para ushtrimeve rrit aftësitë fizike dhe energjinë, ka raportuar studimi i revistës Journal of Sports Medicine, sepse stimulon prodhimin e acideve yndyrore të cilat trupi ynë i përdor si lëndë dj.eg.ëse.

Kundër: Femrave shtatzë në dhe atyre që ushqejnë me gji nuk u rekomandohet të marrin më shumë se 200 miligramë ka feinë, sepse vlerat më të l arta nxisin li rimin e niv eleve më të la rta të ho rmonit të st.r.esit – korti zolit, si dhe ad renalinës, çka mund të rris rre.zik.un nga ab.or.ti spo ntan.

Tre filxhanë

Pro: Kafeina e cila gjendet në tre filxhanë kafe në ditë zvogëlon rre.zi.kun nga formimi i ka.nc.e.rit të vez.or,eve për një të pestën, dhe kjo përparësi është edhe më e madhe për femrat .

Meshkujt të cilët pinë tre filxhanë kafe në ditë kanë 40 për qind rrezik më të vogël nga zhvillimi i gurëve të tëmthit, ndërsa shkencëtarët besojnë që kafeina stimulon kontraktimet e fshi këzës së tëm thit.

Kundër: Tre filxhanë kafe në ditë rrisin rre,zik,un nga su,l,m,i në ze,m,ër te njerëzit të prirë për sëm,un,djet e ze,mr,ës, sepse kjo sasi e kaf einës përshpejton punën e ze,mr,ës dhe lehtazi ngrihet te nsioni i gja,k,ut.

Katër filxhanë

Pro: Konsumi total prej 400 miligramëve kafeinë është d,o,zë ideale për efektin maksimal të an tioksidan tëvë nga kafja, dhe përgjysmohet rre,zi,ku i formimit të shumë llojeve të ka,nc,er,it si ai i fytit dhe prostatës, si dhe rre,zi,ku nga së,mun,djet e sheqerit, ka zbuluar hulumtimi amerikan.

Kundër: Njerëzit të cilët pinë katër filxhanë kafe në ditë kanë rre,zi,k dyfish më të madh për ar tri tin re umatik.

Pesë filxhanë

Pro: Rr,ezi,ku i dë,mti,mit të konsiderueshëm të më lçisë zvogëlohet për 75 për qind me pirjen e pesë filxhanëve kafe në ditë, ka zbuluar hulumtimi dhjetëvjeçar i Qendrës për ka,n,c,er në Tokio, ndërsa shkencëtarët besojnë që për këtë efekt mbrojtës ka meritë veprimi i ant ioksida ntëve nga kafja.

Kundër: Disa studime të ndryshme kanë treguar që kjo sasi e kafes është faktor i rre,zik,sh,ëm për zhvillimin e osteo por ozës, sepse kafeina pengon a bsorb imin e kalciumit në esh,tra.

Gjashtë apo më shumë filxhanë

Pro: Pirja e gjashtë filxhanëve në ditë zv,ogë,l,on rre,zi,k,un nga k,anc,eri i lëkurës për më shumë se 30 për qind, ka zbuluar hulumtimi i Universitetit Detroit në më shumës se 90.000 femra, ndërsa ekspertët pohojnë që kafeina mbron qeli zat e lëku rës nga dë,m,timet e shkaktuara nga dielli.

Kundër: Gjashtë filxhanë kafe në ditë është sasi e madhe e kafeinës e cila mund të çojë te dehid rimi, sepse kafja vepron si diur etik i cili eliminon ujin dhe vitaminat nga organizmi dhe mund të nxisë lëshimin e horm oneve të cilët kanë lidhje me ankt hin dhe st resin dhe rrisin rre,zik,un nga s,ul,mi në ze,m,ër

Previous articleE dinit g abim! Ky është orari kur duhet ta pini kafen e mëngjesit
Next articleTë gjithë e hedhim këtë pjesë të bananes, por nga sot do kuptoni që është shumë e vlefshme