October 1, 2023

Një aspekt shumë i rëndësishëm në edukimin e fëmijëve është të dhënit përgjegjësi përgjatë rritjes së tyre. Kjo jo vetëm do t’i ndihmojë atë të disiplinohen e të njohin rregullat për mirëqenien e tyre, por do të kontribuojë edhe në përfitimin e një lloj autonomie dhe pavarësie në jetën e tyre.

Një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për t’ua rrënjosur ndjenjën e përgjegjësisë konsiston në të bërit pjesëmarrës në detyrat e shtëpisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *