Home Uncategorized Nëse je femër dhe të dh emb ‘zo gu’ duhet ta lexosh...

Nëse je femër dhe të dh emb ‘zo gu’ duhet ta lexosh urgjent këtë…!!!

137

Shumë gra vuajnë nga dhi mbje dhe si klet në zonën int ime që mund ta vënë jetën e përditshme në vës htirësi. Mund të vu ajmë pasi kemi bërë dashuri, gjatë ci klit ose kur veshim të brendshme që janë shumë të ng ushta. Këto simptoma za konisht zhd uken shpejt, por nëse problemet vazhdojnë, është më mirë të shkosh te doktori.Vul vodinia është sh kak i dhimbjes vagi nale, si klet, aca rim, in flamacion. Sipas të dhënave nga Klinika e Cleveland, rreth 200.000 gra në Shtetet e Bashkuara vuajnë prej saj.

Shumë gra as që e dinë se çfarë është: Dh imbja ose sik let kronike në vu lvë quhet vul vodinë kur zgjat të paktën tre muaj dhe nuk ka shk aqe të iden tifikueshme. Mund të jetë kaq e dhi mbshme sa mund t’i bëjë disa aktivitete të përbashkëta të pamundura, madje edhe të bërit dashuri.Nuk ka ende shk aqe të njohura, edhe nëse ir ritimet, muskujt e dobët të legenit, ndryshimet ho rmonale, alergjitë, fak torët gjenetikë, mund të rrisin rre zikun. Vulvodinia nuk shk aktohet nga sëmundjet sek sualisht të tr ansmetueshme.Por cilat janë simptomat që nuk duhet të nënvlerësohen?

Djegie intensive:Sim ptoma më e zakonshme është përjetimi i një dje gie shumë int ensive, por përshkrimet e grave ndryshojnë shumë.Dh imbja mund të jetë e vazhdueshme, mund të zgjasë për një kohë të shkurtër ose të vazhdojë për muaj apo vite. Dhimbjet gjithashtu mund të jenë tro nditëse.Dhimbje:Ekspertët theksojnë se një nga ndjesitë më të zakonshme është dhi mbja në pjesë int ime.Shumë gra gjithashtu përjetojnë dhimbje vagi nale herë pas here: Nëse zgjat shumë gjatë mund të jetë një shenjë e vulv odinisë.Nëse dhimbja është simptoma kryesore, e pasohet me kruarje të zgjatur është një shenjë tjetër që duhet marrë parasysh.

Ënjtje ose irritim:Inf lamacion, ën jtje dhe ac arim janë si mptoma të tjera të zakonshme të kësaj gjendjeje.Kur ndodh dhi mbja?Dhimbja mund të ndodhë gjatë marr ëdhënies, kur ne veshim veshje tepër të ngus hta, kur qëndrojmë ulur për periudha shumë të gjata, nëse përdorim tamponë ose gjatë ek zaminimeve gjine kologjike.Dhi mbja mund të jetë e vazhdueshme dhe e pranishme në çdo kohë të ditës.

Kur të shkoni tek mjeku?:Nëse vuani nga këto çrre gullime për një kohë të gjatë, por edhe nëse vuani për herë të parë, më mirë shkoni te gji nekologu juaj.

Previous articleKëshilla e ekspertëve: Konsumoni djathin në mëngjes, ja arsyet pse duhet ta bëni…
Next articleKjo ndodh vetëm në Top Channel, Ana zhv esh lak uriq djalin gjatë takimit: Nuk jam mësuar të më… (VIDEO)