Home Uncategorized Para,lajmërim për prindërit nga Psik ologët: Nëse njihni ndonjë fëmijë që shfaq...

Para,lajmërim për prindërit nga Psik ologët: Nëse njihni ndonjë fëmijë që shfaq këto shenja, duhet ta ndihmoni sa më shpejt

122

Fëmijët tanë kalojnë aq shumë në jetë me shkollën, dhe mësojnë mësimet që u nevojiten në jetë. Fëmijëria është një kohë e vës.htirë për mësimet dhe puna e prindërve është të sigurohet që fëmijët e tyre të mësojnë gjërat që u nevojiten. Një nga gjërat që merren me shumë fëmijë janë çrreg.ullimet men.dore që mund të pen.gojnë aftësinë e tyre për të përparuar.

Ka një numër në rritje të fëmijëve, ndërmjet moshës 3 dhe 17 vjeç, që kanë këto lloje të çrr.egullimeve dhe shenja të ndryshme paral.ajmëruese që prindërit duhet të kenë kujdes për të ndërhyrë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Kini kujdes Fëmijët që lehtësisht jane të frust.ruar me shkollën ose kanë pres.ionin e shokëve sepse keta mund të kalojnë një çështje mendore, por duhet të trajtohet. Madje shumë herë këta fëmijë japin arsyetime te ndryshme se përse nuk duan të shkojnë në shkollë dhe kjo për të shma.ngur këto shqet.ësime.

Fëmijët duhet të jetojnë një jetë të qetë dhe të lumtur ndersa fëmijët që shqe.tësohen shume mund të luftojnë me çështje të pa diagn.ostikuara.

Shumë adoleshentë kanë peri.udha depre.sioni që nëse nuk trajtohen mund të çojnë në çështje më të mëdha dhe mund të shfaqin sjellje depr.esive rregullisht që mund të kthehen në zakone te cilat mund t`i bëjnë gjërat edhe më keq.

Performanca e një fëmije në shkollë mund të jetë një sinjal paral.ajmërues që prindërit duhet të jenë vigjilentë. Fëmijët me këto lloj çrregu.llime kanë probleme me përqendrimin vë.shtirësi në lexim, matematikë dhe shkencë për shkak të mosfokusimit dhe përqendrimit.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se 10-20% e fëmijëve dhe adoleshentëve kanë një çrre.gullim mendor. Dia.gnoza më e populluar për fëmijët në moshë ndërmjet 3- 17 vjeç janë Çrreg.ullimi i Kujdesit / Hiperakt.ivitetit të Kujdesit, ank.thi, depre.sioni dhe çrregull.imet e spe.ktrit të Auti.zmit. Një nga gjërat më të këqija në lidhje me këto çrre.gullime janë kushtet dhe situatat e jashtme që ato mund të krijojnë si brenda dhe jashte shkolles. Madje mund te kene edhe fenomenin Bul.izëm por shumë herë, mun.gesa e vetëvlerësimit është shkaku kryesor i këtyre çrre.gullimeve, dhe fëmijët gjenden te pamundur per te përballuar situatën në të cilën ndodhen.

Previous articleKontrolloni mirë portofolin/ Po të keni një kartmonedhë 5 euroshe si kjo jeni milionerë
Next articleProvoni bashkoni gishtin e madh të dorës me atë të voglin dhe do të habiteni me atë çfarë do të mësoni