Categories: Lifestyle

Pse nuk flet askush për Fa tmir Mediun, si i dha për 8 vite pagë E li Farës si “Drejtore” në 2 ministri; dhe për 65 udhëtime sëbashku në SHBA-BE

Një tjetër zu.ll.um, është bërë nga der.dimeni i pask.rupullt Fatmir Mediu, me fondet pub.like në vitet e pu.shtetit 2005-2013, lidhur me emërimet e pagat fik.tive mujore, që ka dhënë kur ishte min.istër i Mb.rojtjes dhe min.istër Mjedisi.

Nuk bëhet fjalë, për paga pun.onjësish, se ato kanë qenë me shum.icë, për fami.ljarë pu.shtet.arësh të PD-LSI, të cilët nuk ishin fare në Shqipëri; por për p.agën “Drejtore Drejtorie”, që ish-min.istri Fatmir Mediu i ka dhënë këngëtares Eli Fara.

Sipas inform.acionit me b.urim konf.ide.ncial nga Thes.ari i Shte.tit, thuhet se këngëtarja Eli Fara, nga muaji janar 2006, deri në muajin gusht 2009, është paguar në Minis.trinë e Mbro.jtjes “Drejtore Ino.vacinosh”, drejtori që nuk ka ek.zis.tuar fare, por u sajua nga Fatmir Mediu.

Edhe pas muajit mars 2008, kur Mediu iku për sh.k.ak të Gërdecit; këngëtares Eli Fara i vazhdoi paga nga min.ist.ri pasardhës Gazmend Oketa, të cilit iu la “ama.net” mos ta hi..te nga bo.rde.ro.ja, ndërsa në shtator 2009 kjo drejtori u sh.k.ri me gjoja “suprimim strukture”.

Mirëpo, këngtarja nuk mb.eti pa pagë drejtori, mbasi Fatmir Mediu që kishte dob.ë.si për zërin e saj; kur shkoi mi.nistër Mjedisi e emëroi “Drejtore të Përgjithshme për Ngrohjen Globale”; drejtori të cilën e sajoi, për t’i ng.r.ohur xhepin këngëtares së ze.mrës.

Sipas letrave, për këngëtaren nuk paska qenë vetëm paga e majme prej 8 vitesh, por dhe dietat e shumta, që pag.uh.esin nga buxhe.tet e e dy mini.strive, me shënimin “Udhëtime pune”, të sajuaa e urdhëruara nga shef Fatmiri; madje me disa ditë qëndrimi në shtetet e SH.B.A-BE e deri në vende ekz.otike.

Sipas sistemit “TIMS” të viteve 2006-2013, rezulton se shefi, Fatmir Mediu dhe var.t.ësja zyr.tare Eli Fara, në 23 raste kanë udhëtuar bashkë në Ame.rikë dhe në 42 raste në sht.ete të B.E.

Ndërsa në total, në afro 8 vite, këngë.tarja ka udhëtuar 150 herë me shpe.nz.ime të shtetit, si Drejtore Drej.torie në Mini.str.inë e Mbr.ojt.jes dhe në Min.istr.inë e Mjedisit në fo.rmë “shër.bi.mesh pune”; për të cilat, numrin e ditëve dhe faturat për hot.e.le-rest.or.ante i mi.ra.tonte mi.ni.stri Mediu,

Sipas dokum.entacionit, shumica e fat.urave dhe biletave janë fotoko.pje; por aud.itet e bre.nd.ëshme në këto mini.stri; kanë vë.rt.etur se Fatmiri e Eli, nuk kanë udhë.t.uar për q.ejf me mili.onat e sht.etit; por vetëm për shk.ak të d.et.yrës si “Delegacion pune” të dy min.istrive përk.atese.

Në fakt, Eli Fara shk.onte për koncerte private, ndërsa “princi” e shoq.ëronte, deri sa i vo.dhi dhe zan.at.in duke u bërë vëtë k.ëng.ëtar da.smash, sid.omos duke u prak.tikuar te vila që i ka bërë dhu.ratë në SH.B.A.

Gjithçka mund dhe duhet ta ve.rif.ikojë S..P.AK-u, madje dhe një fjalë që vazhdon qark.u.llon në Min.istr.inë e Mje.disit; sikur Fatmir Mediu i ka dhënë 500 mi.jë do.llarë vaj.zës së këngëtares, për një pro.jekt fan.tazmë “Rinia e Parqet malore”, ma.sk.uar pas një OJF-je./Pamfleti

Javorja

Recent Posts

Një lajm i mirë nga a.ksidenti tr.agjik, asnjë nga fë.mijët nuk është pl.agosur

Një lajm i mirë nga a.ksidenti tr.agjik, asnjë nga fë.mijët nuk është pl.agosur

Asnjë nga fë.mijët që gjendeshin në auto.busin e tr.ag.je.disë rr.ugore nuk është pl.ag.osur në ak.side.ntin…

14 hours ago
Rrallë herë është pjesë e ta volinës sonë : Nga përmirsimi i shikimit e deri tek mbajtja larg e sëm/ undjes së

Rrallë herë është pjesë e ta volinës sonë : Nga përmirsimi i shikimit e deri tek mbajtja larg e sëm/ undjes së

Vlerat fantastike të patëllxhanit vijnë kryesisht nga vitaminat dhe mineralet. Patëllxhani është i mbushur me…

14 hours ago
Studimi fundit : 10 gjërat që nuk i paskemi ditur më parë për v ezën, duke filluar nga përmirsimi i shikimit e deri tek

Studimi fundit : 10 gjërat që nuk i paskemi ditur më parë për v ezën, duke filluar nga përmirsimi i shikimit e deri tek

Vezët bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët Ofrojnë…

14 hours ago
Njerezit dalin me vrap.Ja çfarë ka shkaktuar t ërmeti në Greqi.FOTO

Njerezit dalin me vrap.Ja çfarë ka shkaktuar t ërmeti në Greqi.FOTO

Mediet greke publikojnë pamje të reja nga të. rmeti qe lekundi zonën e Heralionit. Siç…

14 hours ago
Horoskopi për ditën e hënë, 26 korrik 2021

Horoskopi për ditën e hënë, 26 korrik 2021

Një ndjenjë qetësie do ju shoqërojë gjatë gjithë ditës së parë të javës që fillon.…

14 hours ago