September 28, 2023

Një përqindje e vogël e popullsisë është e lindur me sinus preauricular, një vrimë e vogël rreth veshit të jashtëm. Por a e dini pse ekziston kjo v rimë? Ajo është e ekspozuar rreth v eshit të jashtëm zakonisht ku fytyra dhe kërci i veshit takohen.

Teknikisht është një defekt i lindjes. Fil limisht u dokumentua në vitin 1864 nga Van He usinger.

Sipas një biologu evolucionist, Neil Shubin, mund të jetë një mbetje evol ucionare e gushë peshkut. Në përgjithësi, të paturit e një sinusi preau ricular nuk ka ndonjë problem të madh.

Megjithatë mund që si nusi të in fektohet apo të formojë një ci st, dhe trajtimi mund të jetë i nevojshëm duke e trajtuar apo hequr plotësisht atë.

Shpesh herë, sinu set p reauriculare trashëgohen. Ajo mund të shfaqet vetëm në një vesh, ose në të dy, por shfaqet me shume në veshin e djathtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *