Home Uncategorized Studimi i fundit : Ja cila është vitamina kryesore e cila u...

Studimi i fundit : Ja cila është vitamina kryesore e cila u mbron juve nga sëm/undjet e zemrës, mësojeni

236

Sëm und jet e z emrës janë ndër më të r rez ikshmet në vendin tonë.

Ato shfaqen në forma të ndryshme. Më të shpeshtat janë probl emet kar diova skulare, por edhe arit mia e prob eme të tjera të lindura.

Shenjat për këtë së mundj e ndryshojnë sipas sëm. undjes, por e rëndësishme është që çdo person t’i nënshtrohet kontrolleve të shpeshta, sidomos nëse ka dhembje në gjoks, rra hje të shpeshta apo të çregu llta apo mar rje fry me.

Te ns ioni i lartë, kol esteroli i lartë, du hani, str esi, obe zite ti, di abeti, alk. oli janë disa nga faktorët e r iskut në sëm. undjet e zemrës. Çdo ditë ne duhet të kujd esemi për zemrën si një nga orga net më të rëndësishme. Ja disa masa natyrale që parandal ojnë sëm. undjet e saj:

Puna për të përmirësuar faktorët e mësipërm është shumë e rëndësishme për ta mb rojtur ze mrën. Nëse tym osni duhet të gjeni një mënyrë natyrale për ta lënë. Nëse jeni vazhdimisht të st res uar, mundohuni të ndiqni mënyrat që funksionojnë te ju për t’u qet ësuar.

Janë edhe disa ush qime që mendohet që mbrojnë zemrën. Megjithatë kjo nuk është plotësisht e vërtetuar. Nëse ju keni pr obleme me zem rën, duhet të kontaktoni patjetër mje kun.

Fara Lini

Disa studime kanë treguar që farat e linit mund të mbajnë nive le të ulëta të kole ste olit të keq. Gratë në me nop auz dhe personat me nivel të lartë kol este roli mund të përfitojnë nga efekti farave të linit kundër koles tero lit.

Aci det yn dyro re Omega-3

Duke rritur niv elet e këtyre ac ideve duke ngrënë peshk ose s uplemente të tjera me vaj peshku mund të ruani në kontroll kole ster olin dhe t ens ionin e gja. kut, të ngadalësoni zhvillimin e arte riosk lerozës dhe zvogë loni rrez. ikun e ata kut ka rdiak dhe inf arktit për njerëzit e rrez. ikuar prej tyre.

Hudhra

Disa kërkime tregojnë që hudhra mund të ngadal ësojë përparimin e arte riosk ler ozës. Sidoqoftë, studimet për efektet e saj në uljen e k oleste rolit dhe presionit të gja. kut kanë prodhuar rezultate ko ndrad iktore.

Vitamina D

Shkencëtarët kanë zbuluar në një eksperiment me 3.408 të moshuar, që pjesëmarrësit, me nivel jonormal të vitaminës, kishin më tre herë më shumë rr ez ik për të vd ekur nga sëm. undje zemre sesa pjesëmarrësit me nivel optimal të vitaminës D.

Kërkimet tregojnë që vitamina D mund të ndihmojë kundër disa faktorësh ri sku kar diova skular, përfshirë pr esi onin e lartë të gja. kut dhe inf lamaci onin.

Trën dafili i eg ër

Zbulimet nga studimet pilot dhe me kafshët sugjerojnë që trajtimi bimor me ekstrakte trë ndafili të eg ër mund të ulë ten sionin, ni velin e yndyr nave në gj. ak dhe të ndihmojë në parand alimin e arte riosk lerozës

Previous articleVetëm 1 gotë nga kjo do të sh ëroj 1 nga probl emet më të përhapura zakonisht tek femrat e moshës 40 vjecë e sipër
Next articlePo ju si e konsumoni vezën, të zier apo të skuqur? Kemi një lajm të mirë për të gjithë ato që konsumojnë vezën e zier