Home Uncategorized Vetëm 1 gotë nga kjo do të sh ëroj 1 nga probl...

Vetëm 1 gotë nga kjo do të sh ëroj 1 nga probl emet më të përhapura zakonisht tek femrat e moshës 40 vjecë e sipër

132

En jtja e këmbëve dhe ky çeve mund të ndodhë për sh kaqe të ndryshme. Një prej tyre është akumu limi i lë ngjeve në in de, një pro blem që njihet si e dema periferale.

Këmbët mund të en jten edhe si pa sojë e një pr oblemi me sis temin qa rkullues, veshkat ose sis temi limf atik.

Njerëzit që qëndrojnë ulur gjatë, konsu mojnë shumë kripë, veshin çorape ose këpucë të ngushta dhe ata që janë mbi peshë janë më të predis pozuar të vu ajnë nga ky pr oblem.

Për më tepër, përdorimi i disa med ikamenteve të caktuara dhe ushqimeve të përpunuara indust riale mund të shk aktojnë ose përke qësojnë këtë ed emë të këmbëve.

K ura e Duhur Bi more Kundër Enjt jes së Këm bëve

Në këtë artikull të AgroWeb.org do të mësoni se si të përdorni majdanozin për të kuruar pro blemin e k ëmbëve të en jtura.

Majdanozi është përdorur prej shekujsh kundër proble meve të tilla për shkak të efektit të jashtëza konshëm shk arkues që ka.

Majdanozi është shumë i pasur me vitaminat A, B, C dhe K.

Ai gjithashtu përmban minerale si hekuri dhe kaliumi.

Majdanozi luan një rol të rëndësishëm në paran dalimin e ef ekteve të dëm shme të dia betit në m ëlçi.

Ai ul rr ezi kun e së mun djeve kan ce rogje ne, mbron enët e gja kut nga infl amacioni dhe for con siste min imun itar.

Ai ndihmon në eku ilibrimin e niv elit të sh eqerit në gj ak dhe në mirëmbajtjen e peshës.

Kjo bimë e shkëlqyer mbron veshkat dhe ndihmon ato të kryejnë funksionet e tyre.

Falë majdanozit, akumulim i i lëngjeve do të jetë i kufizuar në kohë, duke parandaluar kështu e njtjen e këmbëve.

Si Të Përdorni Maj danozin Kund ër Enj tjes Së Kë mbëve.

Ekspertët, të cilueve u referohet AgroWeb këshillojnë që të zieni një filxhan ujë dhe ta hidhni të nxehtë në filxhan.

Më pas shtoni një tufë majdanoz të gr irë hollë dhe lëreni në ujë për 5-7 minuta.

Më pas kullojeni lëngun dhe pijeni.

Ekspertët sugjerojnë që të pini deri në 3-4 gota me çaj majdanozi në ditë në rastet kur keni pro bleme me en jtjen e këm bëve dhe të nesërmen do të shihni përmirësim

Previous articleE gjeni dot se ku është Irma Libohova ? Po personazhet e tjerë i njihni se cilët janë
Next articleStudimi i fundit : Ja cila është vitamina kryesore e cila u mbron juve nga sëm/undjet e zemrës, mësojeni