Home Uncategorized Vetëm 60 sekonda dhe një lugë çaji, për të zbuluar nëse jeni...

Vetëm 60 sekonda dhe një lugë çaji, për të zbuluar nëse jeni të shënde tshëm apo të së murë!

59

Vetëm 60 sekonda dhe një lugë çaji, për të zbuluar nëse jeni të shënde tshëm apo të së murë!

Gjithçka që duhet të bëni është të vendosni një lugë në sipërfaqen e gjuhës. Në këtë mënyrë, mund të kontrolloni nëse sis temi i frymëm arrjes, zorr ët, horm onet, metabo lizmi, vesh kat apo dhëm bët janë në gjendje të mirë.

Kujde suni të merrni një kampion të lëngjevë pranë fytit. Pastaj, vendosni lugën në qese plastike dhe lereni të qëndrojë për 60 sekonda nën një llambë të fortë. Drita e fortë e llambës ndihmon për të zhvilluar bakte ret dhe për të dhënë një rezultat më të mirë.

Rezultatet:
Në një person të shënd etshëm, lën gjet e mara nga fyti do të mbeten të pastra.
Nëse ka ngjyrë të çudit shme dhe er ë, ajo mund të jetë një she një e hershme e një prob lemi me mushkë ritë dhe rrugët e frymë marrjes, ve shkat, z orrët apo hormon et.

Nëse merrni një rezultat të tillë, duhet të vizitoheni tek një mje k për të parë nëse keni probleme. Ky test mund të zbulojë nëse ju keni fr ymë të keqe, thjesht nga era e pësh tymës. Nëse era ju kujton amon iakun, mund të keni një prob lem me vesh kat.

Në qoftë se er a është me shije frute, ju mund të keni një çrre gullim meta bolik. Në çdo rast, mos përhapni panik. Era nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni sëm undje të or ganeve të bren dshme. Ky mund të jetë një problem me dhë mbët tuaj, dëmt imin e dhëm bëve apo dh ëmbë të thyer.

Previous articleShkenca thotë se kjo vajzë është më e bukura në botë
Next articleJa përbërësi të cilin nëse do ta shtoni në lavatrice, këmishat do të qëndrojnë të bardha përgjithmonë